Zasady rozpatrywania reklamacji

Holiday Homes na każdym etapie realizacji Państwa domku mobilnego dokłada wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania, dbając o zachowanie najwyższej jakości standardów produkcji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czasem zdarzają się uszkodzenia lub usterki, które obniżają Państwa satysfakcję i komfort użytkowania domku mobilnego. Dlatego też udzielamy Państwu gwarancji jakości, której okres jest wskazany w umowie sprzedaży. Ponadto jako producent odpowiadamy za wady z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w art. 556 i następne. Niemniej jednak przed zgłoszeniem reklamacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem składania i rozpatrywania reklamacji.

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOMKÓW MOBILNYCH HOLIDAY HOMES

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji domków mobilnych produkowanych pod marką Holiday Homes przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech Pęk z siedzibą w Konikowie.

§2

Przez pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Producent – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech Pęk z siedzibą w Konikowie przy ul. Magnoliowej 1 (kod pocztowy 76 – 024), NIP 6691000393;
 2. Biuro Obsługi – placówka obsługująca Klientów Producenta znajdująca się w Bielkowie pod nr 38A, 76 – 004 Sianów;
 3. Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, na rzecz którego Producent wyprodukował domek mobilny, na podstawie zawartej z nim umowy;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji domków mobilnych Holiday Homes;
 5. reklamacja – skierowane przez Klienta do Producenta wystąpienie, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące wad, usterek lub innych nieprawidłowości w domku mobilnym wyprodukowanym przez Producenta na rzecz Klienta, w tym w sprzętach AGD zamontowanych przez Producenta.

Rozdział II. Ogólne zasady przyjmowania reklamacji

§3

1. Klient może złożyć reklamację:

 1. w formie pisemnej – osobiście w Biurze Obsługi albo drogą pocztową, na adres Biura Obsługi;
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany jako adres mailowy do kontaktu w umowie;
 3. w formie ustnej – osobiście, w Biurze Obsługi;
 4. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 796 812 499.

2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę Klienta,
 2. adres korespondencyjny Klienta,
 3. dane kontaktowe umożliwiające porozumiewanie na odległość (nr telefonu lub adres e-mail Klienta),
 4. wskazanie umowy sprzedaży domku mobilnego, którego dotyczy reklamacja,
 5. szczegółowy opis zastrzeżenia Klienta, w tym termin i sposób jego wykrycia,
 6. dokumentację zdjęciową potwierdzającą zgłaszane zastrzeżenie,
 7. oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

3. W przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać dodatkowo:

 1. numer PESEL albo numer KRS Klienta,
 2. podpis.

4. W przypadku reklamacji składanych w formie elektronicznej reklamacja powinna zawierać dodatkowo pięć ostatnich cyfr numeru PESEL albo numer KRS Klienta.

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie ustnej lub telefonicznej Klient obowiązany jest dostarczyć Producentowi dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 Regulaminu, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany jako adres mailowy do kontaktu w umowie lub drogą pocztową do Biura Obsługi.

6. Przypadku, gdy informacje lub dokumenty zawarte w reklamacji nie pozwalają Producentowi na dokonanie oceny zasadności reklamacji, Producent może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłoszonej reklamacji.

§4

Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.

Rozdział III. Rozpatrywanie reklamacji

§5

1. Producent rozpatruje reklamacje Klientów, wynikające z zawartej przez Producenta z danym Klientem umowy sprzedaży.

2. Producent rozpatruje niezwłocznie złożoną reklamację Klienta i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.

3. Termin wskazany w ust. 2 rozpoczyna bieg w dacie przekazania Producentowi informacji wystarczających do oceny przez Producenta zasadności reklamacji.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, Producent w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

 1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Rozdział IV. Udzielanie odpowiedzi na reklamacje

§6

1. Odpowiedź na reklamację zawiera:

2. Odpowiedź na reklamację Producent przekazuje w postaci papierowej albo pocztą elektroniczną – w razie złożenia reklamacji przez Klienta drogą elektroniczną lub wskazania adresu e-mail, na który ma być udzielona odpowiedź.

 1. uzasadnienie, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta;
 2. wyczerpującą informację na temat stanowiska Producenta w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w części, w której reklamacja nie została uwzględniona;
 3. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane oraz sposobu załatwienia sprawy, jeżeli reklamacja została uwzględniona w całości lub w części.

 

Rozdział V. Koszty postępowania reklamacyjnego i usuwania wad

§7

1. Producent nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

2. Producent usuwa zgłoszone i uznane jako zasadne wady na własny koszt, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

3. Jeżeli na podstawie zgłoszonej przez Klienta reklamacji, a w szczególności opisu lub dokumentacji fotograficznej, Producent uzna reklamację za zasadną, a w trakcie procesu usuwania przyczyny reklamacji okaże się, że reklamacja powinna być uznana za bezzasadną, w szczególności ze względu na to, że Klient (umyślnie lub nieumyślnie) wprowadził Producenta w błąd co do okoliczności powstania lub rozmiaru szkody lub przyczynił się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody lub albo zataił, podał niepełne lub nieprawdziwe informacje mające wpływ na ocenę zasadności reklamacji Producenta, Producent ma prawo dochodzić od Klienta odszkodowania za szkodę wynikłą z podjęcia działań mających usunąć przyczynę reklamacji.

4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 7 ust. 3, obejmuje w szczególności:

 1. koszt dojazdu osób usuwających reklamację,
 2. koszty związane z pobytem osób usuwających reklamację w miejscu, gdzie usuwana jest reklamacja,
 3. wynagrodzenie osób usuwających reklamację,
 4. koszt zakupu i transportu materiałów niezbędnych do usunięcia reklamacji.

5. Na wniosek Klienta Producent przed podjęciem działań zmierzających do usunięcia przyczyny reklamacji może przedstawić ich orientacyjny koszt.

Rozdział VI. Inne postanowienia

§8

1. Czynności związane z przyjęciem i rozpatrzeniem reklamacji dokonywane są wyłącznie w języku polskim.

2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje prawo do:

 1. zwrócenia się do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez Klienta statusu konsumenta,
 2. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

3. Reklamacje dotyczące świadczonych przez podmioty trzecie usług związanych z umową sprzedaży domku mobilnego, w szczególności transportu za pośrednictwem podmiotów innych niż Producent, leasingu lub ubezpieczenia, są przyjmowane i rozpatrywane na odrębnych zasadach, określonych przez te podmioty.